Privacybeleid

Privacybeleid
Via onze website bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat het volgende e-mailadres: info@vms.nu

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest. Zo spelen de gegevens over afname van diensten pas een rol wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet langer dan (wettelijk) strikt noodzakelijk bewaard.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, bedrijfsgegevens, gegevens over uw samenwerking met ons, e-mailadres, informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier, functie, geboortedatum, et cetera.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
• Om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
• Om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
• Om uw sollicitatie te verwerken;
• Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan verbeteren of controleren;
• Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
• Om u nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
• Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• Om onze website(s) te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de door ons ter uitvoering aangeboden diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht. In alle andere gevallen zullen wij indien nodig, behoudens een of meer specifieke gerechtvaardigde grondslagen, uitdrukkelijk toestemming vragen voor de verwerking.

Cookies
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, waardoor altijd de meest recente versie online staat. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten van betrokkenen
Mocht u een beroep willen doen op uw recht tot inzage, verwijdering en/of bijvoorbeeld dataportabiliteit, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of per e-mail via info@vms.nu of telefonisch via 085 760 8960. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie, uw BSN en pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 10-12-2019.

Copyright VMS